Κέντρο Εκπαίδευσης Αθλητών Παλαίστρα

Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 και συνίσταται κυρίως στην ομοσπονδιοποίηση και δικτύωση εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του αθλητισμού της κοινωνικής μέριμνας, της αλληλεγγύης, του πολιτισμού, σε όλη την Ελλάδα, και το εξωτερικό με στόχο την ανάδειξη του αθλητισμού ως μέσω προαγωγής: της υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης.

Σκοποί του Ινστιτούτου είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. Η έρευνα, μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση εκπαιδευτικών θεμάτων
2. Η επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση.
3. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκμετάλλευσης και αξιοποίησης επιστημονικών
πορισμάτων από μελέτες άλλων αντίστοιχων φορέων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού για εκπαιδευτικά θέματα.
4. Η παρακολούθηση της εξέλιξης, των εκπαιδευτικών και αθλητικών θεμάτων
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
5. Η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών συμποσίων και
διαλέξεων
6. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

7. Να προβαίνει σε ενέργειες για:

• Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων,
λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ.
δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού.
• Την προώθηση της έρευνας, πρωτογενούς και εφαρμοσμένης και την
αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για
κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό
χώρο.
• Την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και
τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη
κοινών θεματικών στόχων.
• Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει
την επίτευξη των στόχων.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων η εταιρία θα υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων.