Πάλης ξεκίνημα

Αντικείμενο του project «Πάλης ξεκίνημα» αποτελεί ο εντοπισμός κατάλληλων πολιτικών έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια για την υλοποίηση σε ευρεία κλίμακα παρεμβάσεων(Tsiakaras N., 2010), στα εξής σημεία:
τη δραματική μείωση νέων παλαιστών
1)την πρόωρη εγκατάλειψη
2)το κακό αγωνιστικό επίπεδο
3)την κατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής
4)το σύστημα αγώνων για τους μικρούς παλαιστές
5)τον έντονα αγωνιστικό χαρακτήρα του αθλήματος για τις αναπτυξιακές ηλικίες
6)την ελλιπή ενημέρωση- εσωστρέφεια
7)την ελλιπή οργάνωση
8)το άσχημο προφίλ του αθλήματος

Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται να παρατεθούν τα βασικά ευρήματα τα οποία σχετίζονται με τις πολιτικές και τα εμπόδια στον τομέα της ανάπτυξης του αθλήματος.
Σκοπός του project «Πάλης ξεκίνημα»είναι να βοηθήσει τους διαμορφωτές πολιτικής να επινοήσουν και να διαμορφώσουν κατάλληλα σχέδια για την ανάπτυξη του αθλήματος λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικο- οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται σήμερα στην Ελλάδα.
Επιπρόσθετα, ένας γενικότερος σκοπός του project «Πάλης ξεκίνημα» αποτελεί η προώθηση της πάλης από το αρχαιότερο Ολυμπιακό αγώνισμα άθλημα των Ολυμπιονικών και σε άθλημα εξωστρεφές, με έντονη κοινωνική διείσδυση.
Απευθύνεται κυρίως σε διαμορφωτές πολιτικής.

Η ανάλυση των δυνατοτήτων αξιοποίησης αθλητικών- κοινωνικών προγραμμάτων και η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούμενα project καταδεικνύει ότι η πάλη μπορεί να αποτελέσει μία υποσχόμενη αθλητική πηγή.
Το παρόν project «Πάλης ξεκίνημα» επικεντρώνεται στην καταγραφή των απαραίτητων βημάτων έτσι ώστε οι δράσεις του να αποτελέσουν την απαρχή μίας «τάξις» στο άθλημα.

Το project «Πάλης ξεκίνημα» αποτελεί μία αλληλουχία ενεργειών οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρείς βασικές κατηγορίες:
Ενέργειες που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την εισροή μικρών παιδιών στην πάλη (αναπτυξιακός αθλητισμός)
Ενέργειες που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την πρόωρη αποχώρηση των παλαιστών (αγωνιστικός αθλητισμός)
Ενέργειες που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία του αθλήματος σήμερα (εκσυγχρονισμός, κοινωνική ένταξη, κτλ.)