ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο σύλλογό μας ιδρύθηκε πριν από έξι χρόνια τράπεζα αίματος στο Γ. Ν. Τρικάλων.
Η τράπεζα αίματος ενισχύεται μια φορά το χρόνο (κατά τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου) με τη συνδρομή του προγράμματος ΠΑΛΕΥΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από όσους το επιθυμούν.
Όσοι από εσάς επιθυμείται να γίνεται μέλη της τράπεζας αίματος απευθυνθείτε στη γραμματεία του συλλόγου.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1ο : σύσταση και σκοπός
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ συστήνει τράπεζα αίματος με επωνυμία «Τράπεζα αίματος του ΑΠΣ Τρίκαλα- Ελληνορωμαϊκή Πάλη» και έδρα το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Η τράπεζα αίματος έχει ως σκοπό :
τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση αναγκών των μελών της τράπεζας,
την παροχή βοήθειας για ανεύρεση αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών της, όταν δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση με διάθεση από την τράπεζα.
την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του σωματείου.
Άρθρο 2ο : εγγραφή μελών
Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στην τράπεζα αίματος έχουν όλα τα μέλη και οι φίλοι του ΑΠΣ Τρίκαλα- Ελληνορωμαϊκή Πάλη, χωρίς όμως οι δεύτεροι να έχουν υποχρέωση εγγραφής στο σωματείο ώστε να έχουν τις υποχρεώσεις των μελών του προς αυτό.
Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της τράπεζας αίματος απαιτείται υποβολή έγγραφης αίτησης όπου οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν και βεβαιώνουν:
τα πλήρη και ακριβή στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας).
το επάγγελμα που εξασκούν και την επαγγελματική έδρα τους,
ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του εσωτερικού κανονισμού όπως
και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του διοικητικού συμβουλίου
του ΑΠΣ Τρίκαλα- Ελληνορωμαϊκή Πάλη.
3. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο μελών της τράπεζας χωρίς να έχουν προσφέρει αίμα, έστω και μια φορά, δεν θεωρούνται μέλη της.
4. Η τράπεζα αίματος δέχεται προσφορές αίματος από φίλους και υποστηρικτές του σωματείου, χωρίς απαίτηση εγγραφής στο μητρώο μελών της τράπεζας, αν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν.
Άρθρο 3ο : διάκριση μελών
1. Τα μέλη της τράπεζας αίματος διαχωρίζονται σε τακτικούς και αρωγούς εθελοντές αιμοδότες, έχοντας διαφορετικά δικαιώματα:
i. τακτικοί αιμοδότες θεωρούνται τα μέλη της τράπεζας που προσφέρουν αίμα με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά ανά έτος, ενώ, κατ’ αντιδιαστολή,
ii. αρωγοί αιμοδότες θεωρούνται τα μέλη που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη της μιας φοράς ανά ημερολογιακό έτος, λόγω επιλογής τους.
2. Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία τους χαρακτηρίζονται ως αρωγοί αιμοδότες. Χαρακτηρίζονται ως τακτικοί αιμοδότες μετά από δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών από την εγγραφή τους.
3. Μέλη που χαρακτηρίσθηκαν ως αρωγοί αιμοδότες μπορούν να προβούν σε δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ημερολογιακών ετών για να χαρακτηριστούν ως τακτικοί αιμοδότες.
Άρθρο 4ο : επιτροπή διαχείρισης
1. Την διαχείριση της τράπεζας αίματος έχει τριμελής επιτροπή, συγκροτούμενη από τακτικούς αιμοδότες, η οποία ορίζεται με φανερή ψηφοφορία όλων των μελών εθελοντών αιμοδοτών της τράπεζας και τελεί υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του
ΑΠΣ Τρίκαλα- Ελληνορωμαϊκή Πάλη.
2. Η χρονική διάρκεια θητείας της τριμελούς επιτροπής ορίζεται ίση με το χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου. Με το πέρας της θητείας τους το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο και η επιτροπή διαχείρισης υποχρεώνονται να συγκαλέσουν τα μέλη της τράπεζας για τον ορισμό νέας τριμελούς επιτροπής, κατά την ημέρα ανάδειξης του νέου διοικητικού συμβουλίου.
3. Η επιτροπή διαχείρισης της τράπεζας αίματος έχει ως αρμοδιότητες:
τον συνεχή έλεγχο των αποθεματικών μονάδων αίματος της τράπεζας,
την έγκριση διάθεσης μονάδων αίματος στα μέλη και στους δικαιούχους,
τις οποιοσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας,
τις διαδικαστικές συναλλαγές, την τήρηση βιβλίου εγγεγραμμένων μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους,
την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών καρτελών των μελών,
την οργάνωση ομαδικών αιμοληψιών τουλάχιστον μια φορά ανά έτος,
την υπενθύμιση των εθελοντών αιμοδοτών του σωματείου κατά τις περιόδους αιμοληψίας.
4. Σε περίπτωση άμεσης ανάγκης, η επιτροπή δίνει προφορική έγκριση διάθεσης αλλά υποχρεωτικά και έγγραφη έγκριση μέσα σε μια (1) ημέρα.
Άρθρο 5ο : αιμοδοσία μελών
1. Περίοδοι αιμοληψίας ορίζονται τα χρονικά διαστήματα των μηνών από Απρίλιο έως Μάιο και από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο (ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας στα πλαίσια του προγράμματος: παλεύω για την υγεία)κάθε ημερολογιακού έτους.
2. Τα μέλη εθελοντές αιμοδότες οφείλουν να ενημερώνουν το εκάστοτε Νοσοκομείο ότι η αιμοδοσία τους γίνεται για την τράπεζα αίματος του σωματείου. Η διευκρίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς στοιχείων για το σωματείο και την τράπεζα, για την ενημέρωση των καρτών μέλους των αιμοδοτών καθώς και για την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων με το Τμήμα Αιμοδοσίας.
Τα μέλη εθελοντές αιμοδότες να αποφεύγουν την ατομική προσφορά αίματος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συγγενών και φίλων τους, αλλά να τους απευθύνουν στην τράπεζα του σωματείου με σύστασή τους.
Άρθρο 6ο : δικαιώματα αιμοδοτών
1. Οι τακτικοί αιμοδότες έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων αίματος. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν δικαίωμα χρήσης διπλάσιων μονάδων στα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος, παιδιά, γονείς, πεθερικά, αδέρφια, κουνιάδοι), εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων κατά την ομόφωνη κρίση της επιτροπής διαχείρισης.
2. Ως ιδιαίτερες περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου νοούνται ποσότητες μεγαλύτερες της αναλογίας 1 προς 2 ή διαφοροποιήσεις στο βαθμό συγγένειας.
3. Οι αρωγοί αιμοδότες, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, έχουν κάλυψη διπλάσιων μονάδων αίματος. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν δικαίωμα χρήσης ίσων μονάδων στα μέλη της οικογένειάς τους.
4. Τακτικοί αιμοδότες που προσέρχονται για αιμοδοσία, χωρίς αυτή να γίνει εφικτή λόγω υγείας, οφείλουν να προσκομίσουν στην επιτροπή διαχείρισης σχετική ιατρική βεβαίωση του Τμήματος Αιμοδοσίας οπότε θεωρούνται ότι έχουν καλύψει την τρέχουσα υποχρέωσή τους και συνεχίζουν να έχουν τα ίδια δικαιώματα.
5. Όταν συντρέχουν λόγοι ασθένειας ή ορίου ηλικίας, τα μέλη της τράπεζας οφείλουν να προσκομίσουν στο σωματείο στοιχεία και έγγραφα που δικαιολογούν τη διακοπή της αιμοδοσίας τους. Τα μέλη αυτά συνεχίζουν να έχουν τις παροχές και τα δικαιώματα που είχαν τόσο οι ίδιοι όσο και οι άμεσοι συγγενείς τους.
6. Τα μέλη του σωματείου που δεν είναι εθελοντές αιμοδότες της τράπεζας, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι υγείας για αυτό, δεν έχουν δικαιώματα χρήσης των μονάδων αίματος της τράπεζας του σωματείου. Εάν παραστεί ανάγκη χορήγησης αίματος πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα η επιτροπή διαχείρισης.
Άρθρο 7ο : υποχρεώσεις αιμοδοτών
1. Για οποιαδήποτε ανάληψη από την τράπεζα αίματος απαιτούνται :
βεβαίωση του Νοσοκομείου ή της Κλινικής όπου νοσηλεύεται ο / η ασθενής,
όπου αναγράφεται η αναγκαία ποσότητα μονάδων αίματος,
αποδεικτικό συγγενικής σχέσης, αν κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή και
έγγραφη συγκατάθεση της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης της τράπεζας.
2. Τα μέλη της τράπεζας, που θα χρειαστούν αίμα για τους ίδιους και τους άμεσους συγγενείς τους, ειδοποιούν έγκαιρα το διοικητικό συμβούλιο ή την επιτροπή διαχείρισης, κυρίως για δική τους εξυπηρέτηση.
3. Οι εκάστοτε ωφελούμενοι από το αποθεματικό της τράπεζας οφείλουν να αναπληρώνουν το αίμα που τους προσφέρθηκε σε χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους, ειδάλλως δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω διευκόλυνσης.
4. Οι ατομικές καρτέλες αιμοδοσίας, με την επωνυμία της τράπεζας, εποπτεύονται από τους κατόχους τους για την ορθή ενημέρωση και αναγραφή της ημερομηνίας κάθε αιμοληψίας.
Άρθρο 8ο : κοινωνική προσφορά
1. Χορήγηση μονάδων αίματος σε άτομα εκτός των μελών της τράπεζας είναι δυνατή μετά από ομόφωνη έγκριση της επιτροπής διαχείρισης και εφόσον υπάρχει αποθεματική πληρότητα μονάδων αίματος στην τράπεζα.
2. Το σωματείο, μέσω της τράπεζας και εφόσον υπάρχει ευχέρεια, προσφέρει αίμα, εκτός των μελών της τράπεζας, σε περιπτώσεις χρόνιων ασθενών, σε επείγοντα περιστατικά ή σε περιστατικά που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος.
3. Για τους ασθενείς, εκτός των μελών της τράπεζας, προτεραιότητα στη χορήγηση αίματος έχουν α) οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, β) οι νεφροπαθείς, γ) οι αιμορροφιλικοί και δ) τα μοναχικά άτομα. Στην τελευταία ειδικά κατηγορία το αίμα χορηγείται μετά από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 9ο: γενικά
1. Αποθεματική πληρότητα στην τράπεζα αίματος θεωρείται γενικά το απόθεμα υπερδιπλάσιων μονάδων αίματος σε σχέση με όλα τα μέλη της τράπεζας.
2. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την απαραίτητη παρατήρηση – επισήμανση ότι λόγω του ιδιαίτερου ρόλου της τράπεζας είναι δυνατή η παρέκληση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για εξαιρετικές και επείγουσας αντιμετώπισης περιπτώσεις, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση αυτού του προνομίου και με την προϋπόθεση της έγκρισης των σχετικών ενεργειών από το διοικητικό συμβούλιο.
3. Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας αποφασίζεται με συνέλευση των μισών τουλάχιστον τακτικών μελών της τράπεζας, υπό την προεδρία της τριμελούς επιτροπής διαχείρισης και παρουσία του διοικητικού συμβουλίου του ΑΠΣ Τρίκαλα- Ελληνορωμαϊκή Πάλη.